Ustalenie inwestycji mieszkaniowej W mojejUstalenie inwestycji mieszkaniowej. W mojej opinii projekt ustawy przedstawiony poprzez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawiera szereg zapisów, które nieodwracalnie odbiją się w odmowny sposób na książki prawnicze dla początkujących

ładzie przestrzennym polskich w zamian i wpłyną negatywnie na próba życia mieszkańców inwestycji realizowanych na podstawie omawianej ustawy, w związku z czym w mojej opinii właściwe jest całkowite zaprzestanie prac powyżej przedmiotową ustawą. Niepokój budzi zwyczaj pracy powyżej projektem ustawy, krótki termin konsultacji publicznych powiem więcej samo pojawienie się jej wcześniej w trakcie zaawansowanych prac powyżej Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym, który jest rzeczywistą szansą na poprawę jakości projektowania w Polsce. Prace ponad omawianą ustawą, która stoi w sprzeczności z wypracowanymi założeniami Kodeksu, odbieram jako wyraźny przeczący zwrot w polityce rządu. Wprowadzenie ustawy w obecnym kształcie skutkować będzie zmniejszeniem roli organizowania przestrzennego, ograniczeniem roli mieszkańców w kształtowaniu przestrzeni w miejsce i podporządkowaniem procesów planistycznych woli politycznej a co za tym idzie zwiększeniem ryzyka zachowań korupcyjnych. Ustawa wprowadza pozaplanistyczny tryb realizacji inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących. Wzrosnąć ma rola Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, w stosunku do którego w większości przypadków będą musiały być zgodne przeprowadzone inwestycje mieszkaniowe. Jednak i tu nie zawsze inwestycje będą musiały spełniać wymóg zgodności. Mówi o tym w przypadku, podczas gdy dotyczy to terenów, które w przeszłości dawny wykorzystywane jako tereny kolejowe, wojskowe, produkcyjne czyli usług pocztowych, a obecnie funkcje te nie są na nich realizowane. Ignorować będzie można dodatkowo zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W ogólnym brzmieniu projektu ustawy stwarza wrażenie książki prawnicze dla początkujących przedkładania interesu prywatnego inwestora ponad romans publiczny co więcej podporządkowanie tego drugiego dla większych zysków inwestora. Szczególnie nie do zaakceptowania są: zbyt okazały zasięg specustawy, zamiast zawężenia do np. terenów poprzemysłowych; szkodliwe społecznie rozszerzenie specustawy pozycja inwestycje programu Mieszkanie+; brak zabezpieczenia przed ustawicznym naruszaniem planów miejscowych; przerzucenie kosztów obsługującej infrastruktury i jej utrzymania na gminy; nieobecność udziału społeczeństwa w procesie wydawania decyzji; nieistnienie ochrony terenów zielonych i rekreacyjnych przed prawnicy ksiazka pdf zabudową; brak ochrony terenów zabytkowych i sąsiadujących z nimi.

Najnowsze artykuły:

Top